• Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hollywood C.E. s.r.o.,

  IČ:43872646, se sídlem Jizerská 1881, Říčany

  1. Preambule

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě hce.cz, který je provozován Hollywood C.E. s.r.o., IČ:43872646, se sídlem Jizerská 1881, Říčany, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4798. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Hollywood C.E. s.r.o., IČ:43872646, se sídlem Jizerská 1881, Říčany, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4798 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednáky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmíkami, jejichž nedílnou součát tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednáky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  2. Definice

  1. Prodávající

  Prodávajícím je (společnost) Hollywood C.E. s.r.o., IČ:43872646, se sídlem Jizerská 1881,Říčany, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4798.

  2. Kupující

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

  Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

  Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

  Podnikatelem se rozumí:

  - osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

  - osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

  - osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a

  - osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

  Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

  Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

  3. Spotřebitelská Smlouva

  Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

  3. Zpracování osobních údajů

  Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 10 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

  V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku.

  Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

  Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

  do 0,5 kg česká pošta 115

  do 1,0 kg česká pošta 140

  Do 7-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné zboží zaslat kupujícímu 1 krát, a to buď formou zaslání nového zboží, nebo jiného produktu.

  V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 7-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující. V případě objednávky zboží v hodnotě nad 395,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající.

  4. Záruka a servis

  Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

  V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání.Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

  Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

  Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

  5. Reklamační řád

  V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

  v případě vady odstranitelné:

  a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

  b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

  c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

  v případě vady neodstranitelné:

  a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

  v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

  a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

  a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

  Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

  Reklamace se nevztahují na případy:

  vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

  6. Ukončení Smlouvy

  Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 7-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 záona č 40/164 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozděších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujíío, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností V případě výše uvedeného odstoupením od smlouvy bude Prodávající zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

  Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

  7. Závěrečná ustanovení

  Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

  Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

  Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

  Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

  Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

  Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodný právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vylouční použití „Úmluvy" OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotečn č. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

  V případě že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatný nebo nevymahatelný, neovlivníto (v nejvyšší rozsahu povolené pránvími předpisy) platnost a vymahatelnost zbýajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovením ustanovením platným a vymahatelným, které bude mí do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípuustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

www.obchodni-podminky.cz

 
 

Úvod      Kino      DVD      Zábava      Film X      Kino Atlas      Pro Media      Eshop      Kontakty
Vyhledat